Statut


UCHWAŁA Nr XXXV/272/06
Rady Gminy Kościan z dnia 21.06.2006r.
w sprawie:
nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie.


Na podstawie art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 – o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) Rada Gminy Kościan uchwala Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Jednostka budżetowa zwana dalej ‘Jednostką” nosi nazwę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.

§ 2

1. Siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie jest miasto Kościan ul. Młyńska 15.

2. Jednostka działa na terenie gminy Kościan.

§ 3

Podstawę prawną funkcjonowania jednostki stanowią:

 • art. 20 – 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 21 4, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)
 • Uchwała Nr XXVII/276/2001 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie.
 • Inne właściwe akty prawne,
 • Niniejszy statut.

§ 4

 • Przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności:
  a) administrowanie ośrodkiem wypoczynkowym w Nowym Dębcu oraz znajdujących się tam obiektów:
  - zespołu domków wczasowych,
  - wypożyczalni sprzętu sportowo – rekreacyjnego
  - kąpieliska i plaży ogólnodostępnej,
  - pola campingowego,
  - dróg dojazdowych
  - boisk piłkarskich na terenie gminy Kościan.

  b) zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi poprzez:
  - zabezpieczenie właściwej eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych,
  - prowadzenie wypożyczalni wodnego sprzętu sportowo – rekreacyjnego,
  - organizacja oraz zabezpieczenie kąpieliska i plaży ogólnodostępnej,
  - organizacja letniego wypoczynku w domkach wczasowych.

  c) pozostała działalność:
  - wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji w gminie Kościan,
  - organizację imprez dla ludności o charakterze kulturalnym, wypoczynkowym
  i sportowo rekreacyjnym.
 • Podstawową działalność jednostki stanowi realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

 

Rozdział II. Gospodarka finansowa

§ 5

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6

Jednostka może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Rady Gminy Kościan.

§ 7

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor jednostki i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy jednostki.

§ 8

 • W skład Ośrodka wchodzą;
  - dyrektor,
  - główny księgowy,
  - starszy inspektor.
 • Szczegółowy zakres działania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 9

 • Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Kościan.
 • Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt.

§ 10

 • Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  - reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
  - racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,
  - opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
  - przekazywanie Wójtowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki
 • W stosunku z innymi podmiotami Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.
 • Dyrektor w imieniu jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Jednostki.

§ 11

Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

 

Rozdział III. Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Gminy

§ 13

Traci moc uchwała nr XXX/297/02 Rady Gminy Kościan z dnia 23.01.2002r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie.

§ 14

Statut wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.