Regulamin


 Reulamin rozgrywek Piłkarskiej Ligi Wiejskiej Gminy Kościan

1.        Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan (tel. 655121125). Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek, a w szczególności:

a)        dopuszczanie boisk piłkarskich do rozgrywek;

b)       prowadzenie ewidencji zawodników z  klubów uczestniczących w rozgrywkach;

c)        ubezpieczanie zawodników drużyn Gminy Kościan uczestniczących w rozgrywkach;

d)       ustalanie terminarza rozgrywek, dobór sędziów, prowadzenie tabeli wyników, ewidencja żółtych kartek;

e)        rozstrzyganie kwestii spornych;

2.        Do każdego meczu zgłaszanych jest maksymalnie 18 zawodników jednej drużyny. Zmiany podczas meczu zgłaszane są sędziemu i dokonywane przy linii środkowej boiska. Dopuszczalne są zmiany powrotne.

3.        Zawodnicy zgłoszeni przed sezonem mogą grać tylko w jednej drużynie do końca rundy danej edycji rozgrywek. Nie mogą grać zawodnicy zawieszeni w jakichkolwiek rozgrywkach OZPN Leszno lub innych i zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat. Przed pierwszą rundą rozgrywek drużyny winny zgłosić listę imienną zawodników, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz podbić karty zawodników. Zatwierdzona przez OSiR lista oraz karty zawodników powinny być do wglądu na każdym meczu. W trakcie rundy do listy można dopisywać tylko zawodników będących amatorami, nie mających zgłoszenia w żadnej innej drużynie. Zawodnika eliminuje z dalszych rozgrywek udział w grze w meczu wyższej ligi. 

4.        Mecz prowadzi dwóch sędziów (dopuszcza się prowadzenie meczu przez jednego). Ich zadaniem jest bezstronne sędziowanie zawodów oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu spotkania, zachowania zawodników, działaczy i kibiców, które należy możliwie szybko dostarczyć do OSiR-u. Zadaniem gospodarza meczu jest przygotowanie boiska do gry, oddzielenie miejsca dla rezerwowych i kibiców, zabezpieczenie napojów dla zawodników, zadbanie o porządek i ład podczas meczu.

5.        Chęć sprawdzenia zawodników (maksymalnie 4) może zgłosić sędziemu kapitan do końca meczu a ten musi o tym fakcie poinformować kapitana drużyny przeciwnej przed końcowym gwizdkiem. Zawodnicy, którzy zeszli z boiska przed zakończeniem spotkania mogą również podlegać sprawdzeniu, jednakże chęć wcześniejszego opuszczenia meczu winna być zgłoszona sędziemu i kierownikowi przeciwnej drużyny. Sprawdzenia dokonuje się w obecności kapitana oraz kierownika drużyny i odnotowuje się w sprawozdaniu z meczu. Sprawdzani winni okazać się dokumentem tożsamości.  

6.        Kary dla zawodników i klubów:

a)        odsunięcie od jednego meczu – czerwona (dwie żółte w meczu) lub żółte kartki w trzech meczach;

b)       zawieszenie na co najmniej dwa mecze – bezpośrednio czerwona kartka;

c)        zawieszenie na co najmniej trzy mecze za grę w meczu nieuprawnionego zawodnika;

d)       w szczególnych przypadkach wymiar kary ustali powołana komisja dyscyplinarna, w skład której wejdą: przedstawiciel Komisji Sportu Rady Gminy Kościan, Dyrektor OSiR oraz przedstawiciel drużyn Ligi Wiejskiej i przedstawiciel sędziów;

e)        w przypadku niestawienia się drużyny na mecz koszty sędziowskie pokrywa drużyna, która nie przyjechała na mecz;

7.        W przypadkach nie objętych niniejszym aneksem obowiązują przepisy piłkarskie PZPN. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Kwestie sporne rozstrzyga  komisja dyscyplinarna.

 

Pliki do pobrania