Regulamin


 

1.   Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan (tel. 655121125). Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek, a w szczególności:

a)   dopuszczanie boisk piłkarskich do rozgrywek;

b)   prowadzenie ewidencji zawodników z  klubów uczestniczących w rozgrywkach;

c)   ubezpieczanie zawodników drużyn Gminy Kościan uczestniczących w rozgrywkach;

d)   ustalanie terminarza rozgrywek, dobór sędziów, prowadzenie tabeli wyników, ewidencja żółtych kartek;

e)   rozstrzyganie kwestii spornych;

2.   Do każdego meczu zgłaszanych jest maksymalnie 18 zawodników jednej drużyny. Zmiany podczas meczu zgłaszane są sędziemu i dokonywane przy linii środkowej boiska. Dopuszczalne są zmiany powrotne.

3.   Zawodnicy zgłoszeni przed sezonem mogą grać tylko w jednej drużynie do końca rundy danej edycji rozgrywek. Nie mogą grać zawodnicy: którzy są zgłoszeni do rozgrywek w ligach WZPN, sa zawieszeni w jakichkolwiek rozgrywkach WZPN lub innych i zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat. Przed pierwszą rundą rozgrywek drużyny winny zgłosić listę imienną zawodników, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz podbić karty zawodników. Zatwierdzona przez OSiR lista oraz karty zawodników powinny być do wglądu na każdym meczu. W trakcie rundy do listy nie można dopisywać zawodników. 

4.   Mecz prowadzi dwóch sędziów (dopuszcza się prowadzenie meczu przez jednego). Ich zadaniem jest bezstronne sędziowanie zawodów oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu spotkania, zachowania zawodników, działaczy i kibiców, które należy możliwie szybko dostarczyć do OSiR-u. Zadaniem gospodarza meczu jest przygotowanie boiska do gry, oddzielenie miejsca dla rezerwowych i kibiców, zabezpieczenie napojów dla zawodników, zadbanie o porządek i ład podczas meczu.

5.   Chęć sprawdzenia zawodników (maksymalnie 4) może zgłosić sędziemu kapitan do końca meczu. Zawodnicy, którzy zeszli z boiska przed zakończeniem spotkania mogą również podlegać sprawdzeniu, jednakże chęć wcześniejszego opuszczenia meczu winna być zgłoszona sędziemu i kierownikowi przeciwnej drużyny. Sprawdzenia dokonuje się w obecności kapitana oraz kierownika drużyny i odnotowuje się w sprawozdaniu z meczu. Sprawdzani winni okazać się dokumentem tożsamości.  

6.   Chęć zmiany terminu meczu musi być zgłoszona do OSiR-u na dwa tygodnie przed właściwym terminem meczu po wcześniejszym uzgodnieniu z drugim zespołem.

7.   Kary dla zawodników i klubów:

a)   odsunięcie od jednego meczu – czerwona (dwie żółte w meczu) lub żółte kartki w trzech meczach;

b)   zawieszenie na co najmniej dwa mecze – bezpośrednio czerwona kartka;

c)   zawieszenie na co najmniej trzy mecze za grę w meczu nieuprawnionego zawodnika;

d)   w szczególnych przypadkach wymiar kary ustali powołana komisja dyscyplinarna, w skład której wejdą: przedstawiciel Komisji Sportu Rady Gminy Kościan, Dyrektor OSiR oraz przedstawiciel drużyn Ligi Wiejskiej i przedstawiciel sędziów;

e)   w przypadku niestawienia się drużyny na mecz koszty sędziowskie pokrywa drużyna, która nie przyjechała na mecz;

8.   W przypadkach nie objętych niniejszym aneksem obowiązują przepisy piłkarskie PZPN. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Kwestie sporne rozstrzyga  komisja dyscyplinarna.