Regulamin organizacyjny


REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI GMINY KOŚCIAN


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Kościan zwany dalej regulaminem określa:
 • Zakres działania i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Kościan zwanego dalej Ośrodkiem
 • Organizację Ośrodka.
 • Zasady funkcjonowania Ośrodka.
  Zakres działania kierownictwa i poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka.

 

§ 2.

 

 • Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Kościan.
 • Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Kościan w Kościanie.
 • Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Kościan.

 

§ 3.

 

Biuro Ośrodka jest czynne w dniach roboczych w następujących godzinach:

 • poniedziałek8.00 – 16.00
 • wtorek – piątek7.30 – 13.00

 

Rozdział II. Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 4.

 • Przedmiotem działania Ośrodka jest:
  a) zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi na terenie Gminy Kościan;
  b) organizowanie wypoczynku letniego;
  c) koordynacja imprez sportowo – rekreacyjnych;
  d) obsługa budżetu sportowego Gminy Kościan;

 • Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:
  a) zabezpieczenie właściwej eksploatacji obiektów sportowo – rekreacyjnych;
  b) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo – rekreacyjnego;
  c)organizacja oraz zabezpieczenie kąpieliska i plaży ogólnodostępnej;
  d)organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  e)planowanie i wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji w Gminie Kościan;
  f)organizacja imprez dla ludności o charakterze kulturalnym, wypoczynkowym i sportowo – rekreacyjnym;

 • Terenem działania Ośrodka jest Gmina Kościan, a w szczególności położony na jej obszarze ośrodek wypoczynkowy w Nowym Dębcu składający się z:
  a)zespołu domków wczasowych;
  b)kąpieliska i plaży ogólnodostępnej;
  c)wypożyczalni sprzętu sportowo – rekreacyjnego;
  d)dróg wewnętrznych,oraz
  e)boiska sportowe w Gminie Kościan;

Rozdział III. Zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 5.

 • W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
  a) dyrektor (1/2 etatu);
  b)główny księgowy (1/2 etatu);
  c)referent (3/4 etatu);
  d)gospodarz ośrodka wypoczynkowego w Nowym Dębcu (1/1 etatu od kwietnia do września);
  e)gospodarz domków wczasowych w Nowym Dębcu (1/2 etatu od kwietnia do września);

 • Na czele Ośrodka stoi dyrektor, do którego podstawowych obowiązków należy:
  a)zarządzanie Ośrodkiem i reprezentowanie go na zewnątrz;
  b)sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą;
  c)kierowanie pracami dotyczącymi przygotowania obiektów i sprzętu do sezonu turystyczno – wypoczynkowego;
  d)nabór właściwych pracowników sezonowych;
  e)nadzór nad jakością i terminowością wykonywanej przez podległy personel pracy;
  f)nadzór nad prowadzeniem właściwej dokumentacji związanej z działalnością Ośrodka;
  g)planowanie i koordynacja wydatków na sport gminny;
  h)sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi własnością gminy;
  i)współpraca z klubami sportowymi gminy i udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
  j)organizowanie zaplanowanych imprez sportowo – rekreacyjnych;
  k)wprowadzanie w życie i realizacja uchwał Rady Gminy i Wójta Gminy Kościan;

 • Do zadań głównego księgowego należą:
  a) Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  b)Opracowanie i kontrola planów finansowych.
  c)Sporządzanie sprawozdań części finansowej z wykonania budżetu.
  d)Opracowywanie projektów planów finansowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  e)Sporządzanie dokumentacji płacowej dla pracowników stałych i sezonowych.
  f)Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym całości dokumentacji rachunkowo - finansowej.
  g)Analiza i kontrola dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  h)Prowadzenie dokumentacji w zakresie zasiłków rodzinnych, chorobowych oraz wszelkich rozliczeń z ZUS-em.
  i)Kontrola kasy Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wszelkich stanowisk pracy, na których prowadzona jest działalność finansowa (np. pobieranie opłat za usługi).
  j)Bieżąca analiza wydatków ponoszonych na działalność sportowo - rekreacyjną.
  k)Prowadzenie analizy wydatków klubów sportowych w części dofinansowania z Urzędu Gminy.
  l)Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji i dokumentacji materiałowej.
  m)Koordynacja prac inwentaryzacyjnych.

 • Do zadań referenta w Ośrodku należą:
  a)Prowadzenie kasy i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji finansowo - księgowej z tym związanej.
  b)Prowadzenie kart wynagrodzeń, ewidencji wykorzystania urlopów.
  c)Prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  d)Sporządzanie umów zlecenia.
  e)Wystawianie faktur.
  f)Przyjmowanie i ewidencja rachunków związanych z obsługą sportu gminnego.
  g)Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
  h)Prowadzenie rejestru zakupów przez Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Kościan i sporządzanie rocznych protokołów przekazania.
  i)Sporządzanie przelewów bankowych.
  j)Wykonywanie innych czynności finansowo - księgowych zleconych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  k)Zadania gospodarza ośrodka wypoczynkowego to:
  l)Utrzymywanie ogólnego porządku na plaży oraz terenach do niej przylegających.
  m)Dbanie o porządek na terenie pola biwakowego, na deptaku, parkingu i drogach dojazdowych (zbieranie śmieci, koszenie trawy, wyrywanie chwastów, itp.)
  n)Sprzątanie pomieszczeń socjalnych i gospodarczych hangaru oraz przebieralni.
  o)Drobne naprawy pomostu i sprzętu turystycznego.
  p)Bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu rekreacyjnego, ławek, tablic informacyjnych, itp.
  q)Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  r)Zadania dozorcy domków wczasowych to:
  s)Utrzymanie ogólnego porządku na terenie domków letniskowych.
  t)Sprzątanie pomieszczeń na terenie ośrodka (domków letniskowych i świetlicy).
  u)Przyjmowanie uczestników biwaków, obozów i wczasów oraz innych osób wypożyczających domki letniskowe.
  v)Sprawdzanie wyposażenia pomieszczeń pod względem stanu ilościowego i technicznego w momencie opuszczania domków przez wynajmujących.
  w)Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 6.

 • Regulamin obowiązuje od dnia 22 listopada 2002r.
 • Zmiany regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.