Ochrona danych osobowych


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwnego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :

 

I.   Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie ul. Młyńska 15, reprezentowany przez dyrektora.

 

II.    Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  którym jest Pan Maciej Idaszak i  mogą się Państwo z nim skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1).   pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmp.pl

2).   pod numerem telefonu: +48882155218

3).   pisemnie na adres siedziby Administratora: ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań,  z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.